đào tạo sinh viên

  • Đào tạo sinh viên tập sự

    Đào tạo sinh viên tập sự

    06/03/2015

    Với mục tiêu tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tiếp cận với các công việc thực tế để định hướng tốt cho hoạt động học tập hiện tại cũng như định hướng công việc trong tương lai.